ECO Label Denetimi

Çok çeşitli alanlarda belgelendirme hizmetleri veren kuruluşlar, uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetleri veren kuruluşlar ve çeşitli sektörler için çeşitli ölçüm, test, analiz ve değerlendirme hizmetleri veren laboratuvarlar, ilgili akreditasyon standartlarına uygun faaliyet gösteriyorlarsa ve gerekli akreditasyon koşullarını sağlıyorlarsa ve bunda süreklilik elde etmişlerse, kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü’ne müracaat ederek akredite edilmelerini talep edebilirler.

Başvuruda bulunmak için birinci koşul, yukarıda değinildiği gibi akreditasyon koşullarına uygun faaliyet göstermeleridir. Bu durumda söz konusu kuruluşlar ECO Label Enstitüsü’ne, ilgili formları doldurarak ve istenilen bilgi ve belgeleri sağlayarak başvuru yapabilirler.

Bu kuruluşların akredite edilmelerinde ikinci koşul, ECO Label Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek denetimleri geçmektir.
Kuruluş başvurusunu alan ECO Label Enstitüsü, akreditasyon sözleşmesi yapıldıktan sonra derhal bir denetçi atayarak akreditasyon sürecini başlatır. Bu süreçte en önemli nokta denetimlerdir.

Akreditasyon denetimleri iki aşamalıdır. Birinci aşamada denetçiler başvuru sırasında teslim edilen form, bilgi ve belgeler üzerinden ön inceleme yapmaktadır. Bulunan eksikler bu aşamada tamamlanmış olmalıdır. Ön incelemesi tamamlanan başvurular için, uygun bulunursa saha denetimleri başlatılır.

Denetim çalışmalarının bu ikinci aşaması, kuruluşun veya laboratuvarın çalışma ortamında ve iş üzerinde gerçekleştirilir. Denetçiler, yapılan çalışmaları an itibariyle izleyerek denetimlerini gerçekleştirir. Bu sırada tespit edilen aksamalar veya uygunsuzluklar varsa hemen düzeltilmesi talep edilir. Düzeltilmesi zaman alacak aksamalar veya uygunsuzluklar içinse süre verilerek giderilmesi talep edilir.

Denetim çalışmalarının son aşaması ise rapor düzenlemektir. Denetçiler bütün gözlemlerini bu rapora aksettirerek olumlu ve olumsuz görüşlerini dile getirirler. Akreditasyon konusunda son karar yetkisi, ECO Label Enstitüsü yönetimindedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.