ECO Label Standart Gelişimi

Eco Label Standart Gelişimi
Eco Label Standart Gelişimi

Kuruluşumuz ECO Label tarafından, muayene ve belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar, yerli ve yabancı teknik kriterlere ve ilgili standartlara göre değerlendirilmekte, yeterlikleri onaylanmakta ve düzenli aralıklarla denetimleri yapılmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere kuruluşumuz ECO Label’in temel görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Akreditasyon ile ilgili gerekli kriterleri ve önlemleri tespit etmek, bunları uygulamak, gerekli durumlarda değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak
  • Akredite edilmek üzere başvuran kuruluşların denetimlerini yapmak ve değerlendirme sonuçlarına göre bu kuruluşların akredite edilip edilmemesine karar vermek ve akredite edilen kuruluşları takip etmek
  • Gerekli durumlarda akredite edilen kuruluşun akreditasyon kapsamını değiştirmek, askıya almak veya iptal etmek
  • Bölgesel ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ve örgütleri ile ilişki kurmak ve iş birliğinde bulunmak
  • Akreditasyon başvurusu yapan kuruluşların başvuru, değerlendirme ve akredite edilme durumuna yönelik bilgilerin gizliliğini sağlamak
  • Ülke içinde ve dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini yükseltmek amacı ile faaliyetler yapmak, araştırmalara katılmak ve bu konuda yayınlar yapmak
  • Faaliyet alanı ile ilgili başka gerekli görevleri yerine getirmek

Özellikle bu son madde çerçevesinde ECO Label önemli bir sorumluluk daha üstlenmiştir. Bu da standart geliştirmektir. Gerek yürürlükte olan standartların iyileştirilmesi konusunda ve gerekse ihtiyaç duyulacak yeni standartların geliştirilmesi konusunda ECO Label üstüne düşeni yapmaya hazırdır. Bu amaçla organizasyon yapısındaki teknik komitelerin bir görevi de bu yöndeki çalışmaları başlatmak ve takip etmektir.

ECO Label bu yöndeki çalışmalarını somutlaştırmak için üyesi olduğu Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.