Enerji Teknik Komiteleri

Enerji Teknik Komiteleri
Enerji Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label, işletmelerin enerji yönetim sistemlerini belgelendiren kuruluşların akreditasyonu konusunda hizmet vermektedir ve bu çalışmalarını ağırlıklı olarak enerji teknik komiteleri ile gerçekleştirmektedir. Ancak diğer yandan enerji teknik komiteleri, ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda uygulanan standartların güncellenmesi ve yeni enerji standartlarının oluşturulması çalışmalarına da katılmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hızlı nüfus artışı ve sanayileşme çabaları, enerjiye olan talebi yükseltmektedir. Hemen hemen bütün sektörlerde üretim için enerjiye ihtiyaç bulunmaktadır. Enerjiye duyulan gereksinim, günümüzde ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma potansiyelini göstermektedir. Enerji tüketimi ile sosyal kalkınma arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik gelişme ve refah yükseldikçe, enerji tüketimi de artmaktadır.

Enerji kaynakları, kullanım şekillerine bağlı olarak yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak gruplanmaktadır. Yenilenemez enerji kaynaklarının çok kısa bir sürede tükeneceği hesaplanmıştır. Bunlar ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynaklı, ya da uranyum ve toryum gibi çekirdek kaynaklıdır. Güneş, rüzgar, su, biyokütle ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise, doğada uzun süre tükenmeyecek olan ve kendi kendini yenileyecek güçte olan kaynaklardır.

Bugünün koşullarında bütün işletmelerin enerji politikaları belirlemesi ve enerji yönetim sistemi uygulaması gerekmektedir. Bunu yapan işletmeler kendilerini kanıtlamak amacı ile bir belgelendirme kuruluşundan çalışma talep etmektedir. Kuruluşumuz ECO Label, bu tür kuruluşları akredite etmekle görevlidir. ECO Label organizasyonunda yer alan enerji teknik komiteleri, hem bu belgelendirme çalışmalarını yönetmekte hem de yerli ve yabancı kuruluşlar nezdinde enerjinin daha etkin kuullanımı yönünde sürdürülen çalışmaları desteklemektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.