ECO Label

Eco Label
Eco Label

ECO Label ile belirli çevresel ve sosyal kriterlere göre ekolojik ürün ve hizmetler seçebiliriz. Bunun anlamı, tüketiciler olarak, eko-etiketlerin ürünün arkasındaki 'Ekolojik Ürün' hakkında bilgi sağlayarak satın alma kararlarımıza rehberlik etmesi.
İşletmeler için eko etiketler, performansı ölçmenin ve ayrıca belirli bir ürünün çevresel kimlik bilgilerini iletmenin ve pazarlamanın bir yoludur.

Belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, yaptıkları çalışmalar sonunda düzenleyecekleri belgelerin ve uygunluk değerlendirme raporlarının uluslararası alanda geçerli olması, bu kuruluşların uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetki almış olmalarına bağlıdır.

Belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri test ve muayene raporlarının, kalibrasyon belgelerinin, yönetim sistemi belgelerinin, ürün belgelerinin ve benzeri her türlü uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliği ve geçerliliği, bu yetkiye dayanmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere kuruluşumuz ECO Label, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını ve laboratuvarları değerlendirmekte ve gerekli kriterleri sağlıyorlarsa akredite etmektedir. Kuruluşumuz bu çalışmalarında, ilgili sektöre özel gereklilikler, bu kuruluşların yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar ve yerli ve yabancı diğer akreditasyon kuruluşları tarafından yayınlanmış rehber dokümanlarda yer alan ve dünya genelinde kabul gören kriterleri esas almaktadır.

Uluslararası alanda akreditasyon hizmeti veren kuruluşumuz ECO Label, belgelendirme kuruluşlarının doğru ve hızlı değerlendirilmesini sağlamak amacı ile bünyesinde aşağıda sayılan teknik komiteleri kurmuştur. Bu komitelerin her birinde, kendi alanında eğitimli, uzman ve deneyimli çalışanlar bulunmaktadır.

ECO Label teknik komiteleri şunlardır:

Standardizasyon teknik komiteleri
Tekstil teknik komiteleri
Gıda teknik komiteleri
Tarım teknik komiteleri
Kimya teknik komiteleri
Su teknik komiteleri
Yapı malzemeleri teknik komiteleri
Kozmetik teknik komiteleri
Enerji teknik komiteleri
Temizlik teknik komiteleri
Deterjan teknik komiteleri
Ambalaj teknik komiteleri
Maden teknik komiteleri
Medikal teknik komiteleri
Orman teknik komiteleri

Bu teknik komiteler yanı sıra kuruluşumuz ECO Label bünyesinde şu danışma organları da görev yapmaktadır:

Sivil toplum kuruluşları
Üniversiteler
Yerel yönetimler
Şirketler
Medya organları

Teorik olarak akreditasyon demek, belgelendirme kuruluşlarında etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak amacı ile kullanılan bir sistemdir. Akreditasyon, belirlenmiş standartlara uygunluğun yetkili bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması işlemidir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve uluslararası kabul görmüş prensiplerle hareket eder. Belgelendirme kuruluşlarının akredite olması için bir zorunluluk yoktur ancak düzenleyeekleri belgelerin ve raporların bir anlam ifade etmesi ve kabul edilebilir olması, akreditasyon ile sağlanmış olmaktadır.

Bugün dünyanın her yerinde, ama özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde akreditasyon, birçok sektörde sistemlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Akredite olmuş bir uygunluk değerlendirme veya belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belge ve raporlara sahip ürün ve hizmetler için bu belgeler, ürünlerin kabul edilebilir gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair kanıt oluşturmaktadır. Bu şekilde uluslararası ticarette birçok engel bu belge ve raporlar sayesinde kolaylıkla aşılmaktadır.

Bu arada akreditasyon kuruluşları arasında uluslararası alanda güven sistemi ise, aşağıda sayılan kuruluşlar ile yapılan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile kurulmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label aşağıda sayılan bu kuruluşlar ile işbirliği içindedir:

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)
Uluslararası Laboratavur Akreditasyonu Birliği (ILAC)
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)
Uluslararası veya bölgesel başka kuruluşlar

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.