Kimya Teknik Komiteleri

Kimya Teknik Komiteleri
Kimya Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label organizasyon yapısı içinde, yeni standartların oluşturulması ve mevcut standartların iyileştirilmesi konularında yerli ve yabancı standart kuruluşlarına destek vermek amacı ile teknik komiteler oluşturulmuştur. Kimya teknik komiteleri de bu çerçevede kurulmuştur ve çeşitli kimyasal maddelerin tarımsal faaliyetlerde ve gıda üretiminde kullanılmasına yönelik uygulamaları araştırmakta, gerekli ölçüm, test ve analizlerin yapılmasını sağlamakta ve gerek insan sağlığı ve gerekse doğanın korunması bakımlarından sınırlamalar oluşturulmasına çalışmaktadır.

Çeşitli kimyasal maddeler, başta kimya sektörü olmak üzere diğer birçok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak üretimde kullanılmaktadır. Bunların kullanımı hem çalışanların hem de kullanan kişilerin sağlık ve güvenlikleri bakımından çoğu zaman tehlike yaratmaktadır. Örneğin kimyasal maddeler tarım sektöründe gübre üretiminde veya zararlılarla mücadele de etkin olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründe yapay tatlandırıcılar ve gıda katkı maddeleri olarak kullanılmaktadır. Kozmetik sektöründe birçok ürünün yapısında kimyasal maddeler bulunmaktadır. Keza temizlik sektöründe de öyle. Farklı amaçlarla daha birçok sektörde kimyasallar kullanılmaktadır.

Ancak kullanılan kimyasalların türleri ve kullanılan miktarları, hem insan sağlığı hem de doğanın korunması açısından ciddi tehlikeler yaratacak boyutlardadır. Bu tür kullanımları engellemek amacı ile bir yandan yasal düzenlemeler çıkarılırken, bir yandan da yeri ve yabancı kuruluşlar tarafından yeni kriterler, yeni risk değerlendirme yöntemleri ve yeni yönetim sistemleri tasarlanmaktadır.

İşletmeler bu düzenlemelere uygun faaliyet gösterdiklerini kanıtlamak amacı ile muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarlardan belge talep etmektedir. Bu kuruluşlar, düzenledikleri belge ve raporların geçerliliğini kanıtlamak üzere akredite olmak zorundadır.

Kuruluşumuz ECO Label, muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarlarının akreditasyonu konusunda teknik komiteler bazında çalışmaktadır. Kimya teknik komiteleri, herbiri kendi sorumluluk alanında çalışan komitelerdir.
Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.